HELB među prvima u Hrvatskoj pruža energetsku uslugu OPERATORA ZATVORENOG DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA (OZDS). Temeljem Zakona o tržištu električne energije (NN broj 111/2021) postoji zakonska obveza za sve vlasnike poslovnih sustava, koji upravljaju poslovnim sustavima u kojima korisnici prostora koriste električnu energiju preko zajedničkog obračunskog mjernog mjesta, da postojeći sustav urede prema modelu Zatvorenog Distribucijskog Sustava (ZDS).

Zatvoreni Distribucijski Sustav (ZDS)

To je svaki poslovni sustav koji distribuira električnu energiju unutar zemljopisno ograničene industrijske ili trgovačke lokacije odnosno gdje postoji više od jednog korisnika koji se opskrbljuju električnom energijom preko zajedničkog obračunskog mjernog mjesta. Najčešći primjeri su  gospodarske zone, trgovački i poslovni centri, zdravstveno-rehabilitacijski objekti, hotelsko-turistički objekti, prometno-logistički sustavi, zone posebne namjene poput carinskih zona i sl.

Što ZDS omogućava

Primarna svrha uvođenja ZDS-a je uspostava transparentnih odnosa u razmjeni energije odnosno osiguranje minimalno jednakih standarda usluge isporuke električne energije kao u javnoj distribucijskoj mreži. Uspostavom sustava mjerenja za sve korisnike postiže se racionalizacija i upravljanje troškovima električne energije. Dodatno se omogućava zelena tranzicija u potrošnji energije bilo nabavkom usluge jamstava podrijetla (GoO) bilo implementacijom vlastite proizvodnje iz obnovljivih izvora energije (OIE).

Sudionici i odnosi unutar ZDS-a

U odnosu na postojeće stanje, osim Vlasnika i Korisnika poslovnog sustava uvode se Operator (OZDS) kao licencirani pružatelj usluge distribucije električne energije, te Regulator (HERA) i Inspektorat (Državni inspektorat) kao subjekti za nadzor i kontrolu tehničkog sustava kao i odnosa među pojedinim sudionicima. Također se uspostavljaju Obračunska mjerna mjesta (OMM) na kojima se obavlja transparentna razmjena električne energije. Više u letku.

Uloga Operatora Zatvorenog Distribucijskog Sustava (OZDS)

S obzirom na to da je isporuka električne energije energetska usluga, a kako bi se spriječilo neregistrirano obavljanje energetskih usluga, Zakonom je uređeno da se uspostava, upravljanje i razmjena električne energije u zatvorenim distribucijskim sustavima povjerava licenciranom energetskom subjektu – Operatoru zatvorenog distribucijskog sustava (OZDS-u). Osnovna uloga OZDS-a obuhvaća: provođenje postupaka ishođenja statusa ZDS-a, razvoj, vođenje i održavanje sigurnog, pouzdanog i učinkovitog ZDS-a, isporuka električne energije propisane kvalitete korisnicima ZDS-a.OZDS je također dužan osigurati objektivne i transparentne uvjete pristupa ZDS-u, mjerenje i obračun potrošnje električne energije te plaćanje obveza po obračunima na primarnom obračunskom mjernom mjestu. Više u prezentaciji.

Pogodnosti za sudionike ZDS-a

Za VLASNIKA: prihod od koncesije OZDS-a, delegiranje odgovornosti za funkcioniranje ZDS-a, sigurnost i pouzdanost opskrbe električne energije, fokus na temeljnu djelatnost.

Za KORISNIKA: transparentno korištenje usluge opskrbe električnom energijom, mogućnost ostvarenja ušteda u potrošnji, legalno priključenje na elektrodistributivnu mrežu, sigurnost i pouzdanost isporuke električne energije. Više u prezentaciji.

Proces uspostave ZDS-a

AKVIZICIJA: dubinsko snimanje, ponuda, ugovor o upravljanju i imenovanje OZDS-a,

LICENCIRANJE: zahtjev za izdavanje rješenja o statusu ZDS-a, te izdavanje Rješenja o statusu ZDS-a (HERA),

UPRAVNO-TEHNIČKA PRIPREMA: uređenje el.en. infrastrukture, priključenje korisnika na ZDS, ugovor o korištenju i opskrbi električnom energijom,

VOĐENJE I OPSKRBA ELEKTRIČNE ENERGIJE: vođenje ZDS-a, isporuka električne energije, očitanje, obračun i naplata potrošnje.